pátek 29. června 2012

School ended, and summer is here.

Ya. School ended and i ask me what i will doing all summer ?.. I have got some plans like visit Prague,Vienna,Budapest and other citys but i dont know what else i have on my "plan" ... Today i spended with Tina nd her family in my house... We ate so many things...But she must go home and i am  going to city and will say good-bye all my friend , because tommorow i will go to my family , far far away from Košice.There i will have got some job... And i want earn some money... i planning to buy iphone 4S :) ... i planning to go back to ke when i will have got money... Next stop is Prague or Budapest...

Áno.Škola skončila a ja sa pýtam seba čo budem robiť toto leto ? Mám nejaké plány ako navštíviť Prahu,Viedeň,Budapešť a ostatné mestá ale ja neviem čo iné mám na pláne. Tento deň som strávil s Tinou a jej rodinou v mojom dome.Jedli sme toľko vecí... Ale ona musí ísť domov a ja sa chystám ísť do mesta a povedať dovidenia všetkým priateľom, pretože zajtra odchádzam k mojej rodine,ďaleko ďaleko z košíc.Tam budem mať nejaku robotu. Chcem si zarobiť peniaze...plánujem kupiť iphone4S... plánujem sa vrátiť do Košíc keď budem mať peniaze. Dalšia zastávka je Praha,alebo Budapešť.sobota 23. června 2012

My weekend

Hey,everyone i wanna share some things about my weekend ... This photo is from Saturdays party in city Prešov.On photos are my friends from school.We celebreted in house my friend Yvet.She recorded all party on her camera and she will cut video that she recorded and i will upload him on my blog latter.This photo is from my macbook, photos are in Yvets camera and i havent got it now , i uploaded this low-class photo... It was good weekend but on another site wasnt good...

Zdravím, všetkych chcem zdielať nejaké veci ohľadom môjho víkendu... Táto fotka je zo sobotňajšej párty v meste Prešov.Na fotke sú moje priatelia zo školy.My sme oslavovali v dome mojej kamarátky Yvet.Ona natáčala celú party na jej fotoaparát a chystá sa postrihať video ,ktoré natočila a uploadnem ho sem neskôr.Táto foto je z môjho macbooku, fotky sú v Yvetinom foťáku a nemám ho tu teraz, uploadol som túto nekvalitnú fotku. Bol to dobrý víkend ,ale na druhú stranu nebol.

neděle 17. června 2012

no school,no problems, only spend time in city and shopping, smoke cigarettes and drink coffeeI was ill and i stayed home last weeks....I had a lot of time for myself and i visited some secondhands and coffeebars in my city. I did eveything with my amazing Bronka.

Bol som chorý a ostal som doma minulé týždne.Mal som veľa času pre seba ta som navštívil nejaké sekáče,kaviarne v mojom meste. Urobil som všetko s mojou úžasnou Bronkou.


úterý 12. června 2012

About my night

On this picture you can see how big coffee maniac i am.I drank 4 coffee ,one wine and tee over one nigh.And i ate pizza. Amazing night.

Na obrázku môžeš vidieť aký veľký kávovy maniak som.Vypil som 4 kávy ,jedno víno a čaj cez jednu noc.A zjedol som pizzu.Užasna noc.


čtvrtek 7. června 2012

Ha! Here are photos !

I wrote on blog something about this photos.I promise you that i upload this photos long time. And now is the time for upload.

Písal som na blog niečo o týchto fotkách. Sľubil som vám ,že ich postnem dlhý čas. Teraz je čas pre to postnutie.úterý 5. června 2012

Bronka and Denis

Hi , everyone, i decided to upload photos which i took on satruday , but i have so much photos which i must upload but this collection photos from saturday is absolutly best.

On photos you can see Bronka and Denis.

Ahoj, všetci, rozhodol som sa postnúť fotky ,ktoré som som fotil v sobotu, ale ja mám tak veľa fotiek ,ktoré musím postnúť ,ale táto kolekcia fotiek zo soboty je absolutne najlepšia.

Na fotkách môžte vidieť Bronka a Denisa.